Veiligheidsmonitor 2009

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid

De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort Haarlem is een wijk van gemiddelde grootte (9% van de inwoners) in Gouda en heeft net als in 2007 een aandeel van 8% in het totale aantal incidenten. De wijk is op de ranglijst een paar plaatsen gezakt en in de middenmoot terecht gekomen. Met name overlast, vernielingen, geweld en jeugdincidenten zijn het afgelopen jaar iets toegenomen, diefstal en inbraak zijn daarentegen verder afgenomen. Over het geheel genomen is het aantal incidenten ten opzichte van 2007 nauwelijks veranderd. De wijk laat wat incidenten betreft een zeer gemiddeld beeld zien. De bewoners voelen zich in het algemeen ook even veilig als de gemiddelde Gouwenaar. Ook op het punt van sociale overlast scoort Kort Haarlem gemiddeld. Op sommige punten wat beter, op andere punten wat minder dan Gouda als geheel. Ook wat betreft de fysieke kenmerken van de woonomgeving heeft de wijk geen opvallende waarderingsscores.

Objectieve veiligheid

bron: Politieregistratie 2003-2008

Het aantal incidenten van overlast en vernielingen is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Aan de andere kant is het aantal auto- en woninginbraken het afgelopen jaar verder gedaald. Geweldsdelicten en jeugdproblemen zijn op een zelfde niveau gebleven als in 2007. De meeste incidenten komen in verhouding even vaak voor als gemiddeld in Gouda, er doen zich geen opmerkelijke zaken voor in deze wijk.

Veiligheidsbeleving

bron: Bewonersenquête 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewoners van Kort Haarlem wijken nauwelijks van hun stadsgenoten af in de mate waarin ze zich in het algemeen veilig voelen. Dat was de afgelopen jaren ook zo. Het algemeen gevoel van veiligheid is ten opzichte van de vorige jaren ook nauwelijks veranderd. Dat geldt ook voor het gevoel van veiligheid in de eigen buurt. Net als in 2007 scoort de wijk ook op dit punt heel gemiddeld.

Sociale overlast

bron: Bewonersenquête 2005 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale overlast in Kort Haarlem is over het geheel genomen van gemiddeld Gouds niveau. Dat neemt niet weg dat zwerfvuil, hondenpoep, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid volgens de bewoners in deze wijk iets meer voorkomen dan gemiddeld in Gouda. Dat was in 2007 net zo. De parkeeroverlast en overlast door slecht wegenonderhoud is echter minder en de overlast door jongeren, criminaliteit, overlast en vernielingen is gemiddeld vergeleken met Gouda. Ten opzichte van de vorige jaren is met name de overlast door hondenpoep en de verkeersoverlast wat toegenomen in Kort Haarlem.

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

bron: Bewonersenquête 2005 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wat betreft de waardering van de fysieke kenmerken van Kort Haarlem wijkt de wijk niet veel af van het gemiddelde beeld in Gouda. Kort Haarlem wordt iets vaker dan gemiddeld als ‘’mooi’’ afgetekend en wat minder als ‘’groen’’. De waardering is in vergelijking met vorig jaar op bijna alle punten licht afgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>