Wijkvisie

1. Inleiding op de visie

In 2008 is de nota ‘’Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen’’ door de raad aangenomen. Met deze nota is een nieuwe fase in de Goudse wijkaanpak aangebroken. De jaarprogramma’s, waarin de acties komen te staan die per jaar in een wijk ondernomen gaan worden, worden vanaf nu gebaseerd op een analyse van en visie op de wijk. Door op deze systematische wijze in de wijken te werken aan leefbaarheid en veiligheid, werken we aan zichtbare resultaten zowel op korte als op langere termijn.
Met de nieuwe werkwijze is ook gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Alle partners in de wijkaanpak doen mee en leveren hun aandeel. De vaste partners zijn de wijkteams, de woningcorporaties, de politie en de welzijnswerkers. Daarnaast zijn er per wijk vaak nog andere partijen die aan tafel zitten.
In februari en maart 2009 zijn er in de 13 wijkaanpakwijken wijkanalysebijeenkomsten gehouden. Op deze bijeenkomsten is het statistische materiaal gepresenteerd aan de partners. Dit gebeurde per thema. Naast de feiten hebben de partners vervolgens hun beleving van de wijk gezet. Tenslotte is gezamenlijk een SWOT-analyse gemaakt. In een aantal wijken heeft het wijkteam nog nader onderzoek gedaan onder de bewoners.
In juni 2009 is de SWOT-analyse uitgewerkt tot een visie op de wijk. De belangrijkste thema’s zijn hierin uitgewerkt. In het najaar 2009 zal hier tenslotte een jaarprogramma op geschreven worden, wat vervolgens tot eind 2010 uitgevoerd zal worden. Daarna zal een nieuw jaarprogramma gemaakt worden.

In dit visiedocument is bewust een keuze gemaakt voor een aantal thema’s. Er is prioriteit gesteld bij de aanpak van deze onderwerpen. Dit betekent niet dat de andere punten geen aandacht meer krijgen, er wordt echter een focus gelegd op de gekozen punten. Uiteraard is er altijd flexibiliteit om op actuele ontwikkelingen in te springen. Jaarlijks zullen zowel analyse en visie herijkt worden en na 3 of 4 jaar opnieuw geschreven worden

2. SWOT-analyse van de wijk

In de bovenstaande SWOT-analyse staan de sterke en zwakke punten van de wijk, evenals de kansen en bedreigingen die op de wijk afkomen in de komende jaren.
Deze SWOT-analyse is gebaseerd op een uitgebreide analyse van diverse gegevens, zowel feiten als ervaringen met de wijk. Het is hiermee een weerslag van de visie van bewoners en professionals op de wijk. Op basis van de SWOT-analyse is bepaald wat de werkvelden zijn waarop iedereen zich in de komende jaren in wil zetten. De dikgedrukte punten in de SWOT-analyse zijn verwant aan de gekozen thema’s, deze worden versterkt of juist bestreden.

Op de visiebijeenkomst op 23 september 2009 is gekozen voor volgende thema’s:
Schoon, Heel en Veilig
Vergroten Sociale Samenhang
Verkeersveiligheid
Bewonersorganisatie /participatie verbeteren

Thema 1: Schoon, Heel en Veilig

De wijk ligt in aanloop- en aanrijroutes van en naar de binnenstad. Tevens is een grote voortgezetonderwijs instelling (Leo Vromancollege) in de wijk gevestigd. Het gebruik van de openbare ruimte door een deel van de wijkbewoners laat te vaak te wensen over. Dit heeft tot gevolg dat, in bepaalde delen, de wijk niet als voldoende schoon en netjes wordt ervaren. Dit beïnvloedt het gevoel van veiligheid van bewoners.
Hondenpoep wordt door de hele wijk ervaren als de belangrijkste vervuiler in de wijk.
Ook van invloed op het veiligheidsgevoel is dat bewoners en gebruikers van de wijk minder aanspreekbaar zijn op hun gedrag en andersom dat bewoners minder bereid zijn om anderen aan te spreken op hun gedrag.
Dat betekent dat op verschillende terreinen acties moeten worden uitgezet. Bijv. bewoners bewust maken van het belang van een schone woonomgeving en de inrichting van de openbare ruimte passend maken en de voorzieningen toereikend. Ook met strengere handhaving zullen overlastgevers zich een tweede keer wel bedenken.
In de komende jaren zal dit thema vooral gelden voor de achterpoorten, de (toekomstige) bouwlocatie Janverswollezone en het winkelgebied rondom de Burgemeester Martenssingel / IJsellaan. Ook bij Klein Amerika en de omgeving van de Piet Retiefstraat/ Joubertstraat zal aandacht gegeven dienen te worden aan de openbare ruimte.
De komende periode zal ook ingezet dienen te worden op bestrijding van de (criminele) overlast die de wijk heeft, zoals vandalisme,  afvaldunmping, drugshandel en auto-en woninginbraken.

Dus geen grafitti op de muren

Doel:
Het openbaar gebied in de hele wijk voldoet aan kwaliteitsniveau B-. Poorten zijn schoon en opgeruimd en bewoners kunnen daar veilig verblijven. Janverswollezone heeft (indien niet herbouwd) geen verloederde uitstraling meer. De (sociale en criminele )overlast is tot een minimum beperkt.

Streefbeeld:
De wijk voldoet aan kwaliteitsniveau B
Alle poorten zijn schoon en de bewoners verblijven daar veilig
Hondenbezitters gebruiken de hondenuitlaatstroken of ruimen de hondenpoep zelf op.
Bewoners en gebruikers van de wijk respecteren het openbaar gebied
Er zijn geen sociaal onveilige plekken (meer) in de wijk
Bewoners kunnen en willen elkaar weer (meer) aanspreken op hun gedrag.
Er is een jaarlijks bewonersschouw in alle buurten van Kort Haarlem om het openbaargebied te beoordelen.
De overlast door criminaliteit is verminderd.

Thema 2: Sociale Samenhang versterken

De sluiting van buurthuis ’t Spant per januari 2007 wordt door zowel bewoners als professionals ervaren als een verlies. Activiteiten die daar werden georganiseerd hielden op te bestaan, de rol van vrijwilligers was uitgespeeld en de plek in de buurt waar bewoners elkaar ontmoeten verdween. Een dergelijke voorziening wordt erg gemist en het vinden van een geschikte ruimte voor buurtactiviteiten is daarom van belang.
Het algeheel gevoel bestaat dat men elkaar in de afzonderlijke buurtjes over het algemeen wel weet te vinden, hoewel ook wordt geconstateerd dat er in sommige delen van de wijk weinig met elkaar wordt georganiseerd. Tussen de verschillende buurtjes bestaan grote culturele, sociale en economische verschillen.
Met name in relatie tot het vorige thema waarin het kunnen en willen aanspreken op het gebruik van de openbare ruimte wordt genoemd, is het van kennen en gekend worden bijna een vereiste. Door de komende jaren hier extra op in te zetten, draagt meer verbondenheid in de wijk ook bij aan schone en veilige wijk.

Jong en oud samen op straat, dat beeld mag vaker te zien zijn in Kort Haarlem

Doel:
Een levendige wijk met respect voor elkaar en de omgeving. Waarbij bewoners elkaar kennen en elkaar kunnen en willen aanspreken op hun gedrag. Kort Haarlem is een wijk waarin mensen (uit verschillende buurten) elkaar ontmoeten, wanneer daar behoefte aan is.

Streefbeeld:
–          Er is een voorziening in de wijk waar activiteiten plaatsvinden voor jong en oud
–          Er is een bloeiend en actief wijkteam, representatief voor de wijk, die bestaat uit verschillende buurten uit de wijk
–          Er is een (jaarlijkse) wijkactiviteit
–          Er is een actieve website in de wijk, die bekend is onder de bewoners
–          Het aantal speelvoorzieningen in de wijk is overeenkomstig de gemeentelijke 70- norm
–          Kinderen spelen samen op speelplekken en daarbuiten.
–          Bewoners weten het € 3,- budget te vinden voor uitvoering van hun ideeën.
–          Meer activiteiten in de wijk voor en door bewoners.

Thema 3: Verkeersveiligheid.

De wijk is uitgezonderd de Fluwelensingel en de Joubertstraat 30 km gebied. Voor zwakke(re) verkeersdeelnemers zou dit een waarborg moeten zijn zich veilig door de wijk te verplaatsen. Dat is niet het geval. Soms laat de inrichting nog te wensen over of weten sommige automobilisten toch nog (al is het maar voor een korte afstand) het gaspedaal flink in te trappen. Een aantal straten in Kort Haarlem is een bekende sluiproute, waardoor de verkeersdrukte en de onveiligheid verder toeneemt. Ook de door fietsende scholieren veel gebruikte Fluwelensingel  (50 km) wordt als onveilig bestempeld.
Voor het kinderrijke Kort Haarlem is vergroting van de verkeersveiligheid van groot belang. Niet minder geldt dat voor de bewoners van het verzorgingstehuis Zuidrandflat. De senioren die aan het verkeer deelnemen zijn ook gebaat bij een verkeersveilige wijk.

Veilig fietsen op de Burgemeester Martenssingel, soms kan het wel

Doel:
Verkeersveilige wijk, waarbij iedere verkeersdeelnemer zich veilig door de wijk kan verplaatsen. Bewoners en andere gebruikers weten dat Kort Haarlem een 30 km zone is.
.
Streefbeeld:
–          De 30 km zones zijn als zodanig herkenbaar ingericht.
–          Iedereen houdt zich aan de toegestane snelheid (gedrag)
–          Onveilige en onoverzichtelijk bochten/hoeken zijn verdwenen.
–          De Fluwelensingel is veilig voor fietsers.

Thema 4: Sterke Bewonersorganisatie / Particpatie

In de visiebijeenkomst werd duidelijk dat bewonersoverleg en deelname van bewoners van belang is voor het behalen van de doelen die bij de verschillende thema’s zijn beschreven. Hoewel er veel actieve bewoners zijn in de wijk, is het nog niet gelukt om de overkoepelende wijkorganisatie van al die actieve bewoners en bewonersgroepjes, het wijkteam, voldoende op sterkte te krijgen. Voorbeelden elders in de stad geven aan  dat een breed samengesteld wijkteam meer slagkracht heeft en zo in staat is resultaten voor de wijk te behalen.
Er zijn al stappen gezet om het wijkteam in de wijk op de kaart te zetten, maar er zal nog een flinke inspanning moeten worden geleverd om met meer bewoners aan het wijkteam te binden zodat het wijkteam een spin in het wijkweb kan worden.

Doel:
Een representatief wijkteam dat voldoende is toegerust om bewoners te betrekken bij wijkzaken, bewoners kan ondersteunen en faciliteren en zo een bijdrage levert aan het realiseren van de themadoelen.

Streefbeeld:
–          Voldoende actieve wijkteamleden
–          Leden van het wijkteam zijn een afspiegeling van de wijk
–          Meer dan 50% van de bewoners van de wijk is bekend met het wijkteam
–          Elke werkgroep is vertegenwoordigd in het wijkteam
–          Het volledige € 3,- budget wordt besteedt aan bewonersinitiatieven.

Enquête Kort Haarlem

In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem:
Witte enquêtes, Zuidrandflat – Pretoriaplein                                       26 huishoudens
Blauwe enqueêtes, Josephbuurt – Zoudmanplein                            40 huishoudens
Groene enquêtes, Krugerlaan – Burg. Martenssingel                       49 huishoudens
Gele enquêtes, Fluwelensingel (Jan Verzwollezone)                       36 huishoudens
In de tabellen zijn per vraag de percentages huishoudens die voor die score hebben gekozen ingedeeld. De scores die het grootste percentage hebben zijn dikgedrukt weergegeven. De kolom “Geen” staat voor de respondenten die hier hebben gekozen voor “geen mening.”
Het kan soms zijn dat iemand één of enkele vragen niet heeft ingevuld. Dit heeft uitwerking in de percentages die dan niet op 100% uitkomen. Bijvoorbeeld wanneer er van de witte enquêtes van de 26 mensen er 2 geen antwoord op een vraag geven mist er 7.7%. 100/26 = 3.845 en dit maal 2 is ongeveer 7.7%.
Uit de enquêtes is de volgende uitslag naar voren gekomen.

Klik hier voor de enquette uitslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>